Претражи овај блог

уторак, 25. април 2017.

VIII - ВЈЕЖБА

1. Заокружи тачне тврдње.
а) Кисеоник се не раствара у води.
б) Једињења елемената са кисеоником се називају оксиди.
в) Молекул воде је неполаран.
г) Водоник се добија у реакцији метала са киселинама.
д) У Периодном систему елемената водоник се налази у и VII групи.

2. Заокружи ДА или НЕ.
  а) Валенца кисеоника у једињењима је I.      ДА        НЕ
  б) Вода је најгушћа на 4°С.      ДА      НЕ
  в) Водоник настаје у реакцији неметала са киселинама.    ДА      НЕ

3. Израчунај број атома кисеоника у следећим формулама:
     а) 2H3PO4 ________________________________;
     б) 3H2SO3 ________________________________;
      в) 4HNO3 _________________________________;
      г)  О2 ____________________________________;

4. Израчунај број атома водоника у следећим формулама:
       а) 2H3PO4 __________________________________________;
       б) 3H2SO3 __________________________________________;
       в) 4HNO3 __________________________________________ ;
       г)  HCl ______________________________________________;

5. Израчунај релативну молекулску масу за следећа једињења:

     Mr(KNO3) = :

     Mr(Na2SO4)
     Mr ((NH4)2SO4) = 
     Mr (Ba(OН)2=

6. Одреди односе маса у којима се једине елементи у следећим једињењима:

      CaCO3                                            P2O5                                              FeS

                             Na2CO3                                            N2O5                                              MgS

7. Одреди коефицијенте у датим једначинама хемијских реакција:

            a)          H2   +   O2  →      H2O

б)       BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

в)       Al    +     O2  →     Al2O3
     
      г)       K     +      Br2    →    KBr
     
      д)       C3H8     +      O2     →      CO2      +      H2O
     
      ђ)          Na   +    Cl2    →   NaCl

е)       Pb(NO3)2 +     HCl   →     PbCl2   +    HNO3

ф)       N2     +     O2      →    N2O3   
     
      х)       H2         +    N2     →    NH 
     
      ц)       C2H4    +      O2     →      CO2      +      H2O

8. Израчунај број молова 14g сумпорне киселине, H2SO4.
    Ar (H) = 1; Ar (S) = 32; Ar (O) = 16;

9. Израчунај масу mol-a воде.
    Ar (H) = 1; Ar (O) = 16;

10. Колико се молова амонијака добије у реакцији 14g водоника са азотом?
     Ar (Н) = 1; Ar (N) = 14;

11. Koлико грама алуминијум (III) – оксида настане у реакцији оксидације 34g алуминијума?
     Ar (О) = 16; Ar (Al) =27;


недеља, 02. април 2017.

IX - АЦИКЛИЧНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ

ВЈЕЖБА

1. Напиши рационалне структурне формуле за следећа једињења:
а) 2 - метил - 3 - октанон
б) пропанска киселина
в) метанал
г) 2 - хексанол
д) 1, 2 - пентандиол
ђ) етанал
е) 3 - етил - 2 - хептанон
ж) метанска киселина
з) етил - пентаноат
и) пропил - етаноат
ј) палмитинска киселина
к) олеинска киселина

2. Заокружи ТАЧНО или НЕТАЧНО.
Алдехиди и кетони су органска једињења са кисеоником која садрже карбоксилну групу.
ТАЧНО  НЕТАЧНО
Мрављу киселину луче мрави, а може се наћи и у коприви.

ТАЧНО  НЕТАЧНО
Функционална група је дио молекула органског једињења који не учествују у хемијским реакцијама.
ТАЧНО   НЕТАЧНО
Карбонилна група је функционална група алкохола.
ТАЧНО   НЕТАЧНО
За један атом угљеника, у молекулу алкохола, могу бити везане двије или више функционалних група.
ТАЧНО   НЕТАЧНО
Етанол се може добити алкохолним врењем шећера глукозе.
ТАЧНО  НЕТАЧНО
Тихом оксидацијом секундарних алкохола настају карбоксилне киселине.
ТАЧНО НЕТАЧНО
Карбоксилне киселине подлијежу реакцији са алкохолима.
ТАЧНО  НЕТАЧНО
Палмитинска киселине је засићена карбоксилна киселина.
ТАЧНО  НЕТАЧНО
Све неорганске киселине не подлијежу реакцији естерификације.
ТАЧНО   НЕТАЧНО

3. Заокружи слово испред тачног одговора.
Алкохоли су органска једињења, која поред угљеника и водоника у молекулу, садрже:
а) кисеоник
б) азот
в) фосфор.

4. Заокружи тачан одговор:
Органско једињење које се користи за производњу скидача лака са ноктију је:
а) метанол
б) етанал
в) пропанон.

5. Заокружи тачан одговор:
Сирће је:
а) 9%  раствор метанске киселине
б) 9%  раствор етанске киселине
в) 9%  раствор пропанске киселине

6. Заокружи тачан одговор:
У реакцији између карбоксилних киселина и изразитих метала граде се:
а) соли
б) више масне киселине
в) естри.

7. Заокружи тачан одговор:
Адицијом водоника на олеинску киселину настаје:
а) сирћетна киселина
б) палмитинска киселина
в) стеаринска киселина.

8. Када се глукоза подвргне дејству ензима зимазе, дешава се процес који је познат под именом алкохолно врење шећера. Прика-и тај процес хемијском једначином.

9. Хидратацијом једног алкена настаје пропанол. Напиши хемијску једначину те реакције.

10. Када се 1 - бутанол изложи дејству дехидратационог средства, добија се један незасићени угљоводоник и издваја се вода. Прикажи процес хемијском једначином.

11. Хемијском једначином представи тиху оксидацију:
а) метанола
б) пропанола
в) 2 - бутанола
г) 2  - метил - 2 - хексанола.

12. У ком својству се користи етанол, при изради дезодоранса, парфема, колоњске воде и сличних козметичких производа?

13. Да ли знаш који се алкохол користи зими за подмазивање кључаоница у циљу заштите од смрзавања? Да ли је таква примјена дотичног алкохола оправдана?

14. Хемијском једначином представи електролитичку дисоцијацију:
а) бутанске киселине
б) метанске киселина
в) хексанске киселине

15. Хемијском једначином представи реакцију између:

а) метанске киселине и натријума;
б) пропанске киселине и калцијум - оксида;
в) бутанске киселине и натријум - хидроксида;

и именуј производе реакције.

16. Хемијском једначином представии реакцију естерификеције која се дешава између:
а) метанске киселине и етанола;
б) етанске киселине и метанола;
в) октанске киселине и пропанола;

и именуј производе реакције.

17. Дата једињења: октанол, пропанол и бутанол поредајте у низ према растућој растворљивости у води.

18. Хемијском једначином представи сагоријевање алкохола бутанола.

19. Гдје се примјењују глицерол и гликол?

20. Шта су више масне киселине? 

21. Физичка својства карбоксилних киселина.


22. Повежи ациклична органска једињења са кисеоником са њиховим функционалним групама.
1.      алдехиди                                       а) хидроксилна група
2.      карбоксилне киселине                б) карбонилна група
3.      кетони                                           в) карбоксилна група