Претражи овај блог

недеља, 03. децембар 2017.

VIII - МОДЕЛИ АТОМА

Радове ученика осмих разреда ОШ "Георгиос А. Папандреу" из Александровца, који су у склопу наставне теме "Структура супстанце", имали задатак да направе моделе атома кисеоника, магнезијума, угљеника, азота или натријума, можете погледати овдје:

Школска година 2017/18
 

субота, 02. децембар 2017.

IX - АЛКАНИ

Алкани су засићени ациклични угљоводоници, који у свом саставу имају само једноструке везе. 
Општа формула алкана је: CnH2n+2.
Хомологи низ је низ једињења у коме се два узастопна члана разликују увијек за исту атомску групу. 
Хомологи низ алкана је:


Видимо да се у овом низу сваки следећи молекул разликује од претходног за -CH2 групу.
Видимо да прва четири члана хомологог низа алкана имају тривијалне називе. Остали чланови добијају називе тако што се на име одговарајућег броја на латинском језику дода наставак –ан.

 Алкил групе су дијелови молекула алкана без једног атома водоника.
CH3 -              CH3 – CH2 -       CH3 – CH2 – CH2 -       CH2 – CH – CH3
метил-група   етил-група        1-пропил-група            2-пропил-група

Алкил групе добијају називе тако што се из имена одговарајућег алкана са истим бројем угљеникових атома одузме наставак –АН и дода наставак –ИЛ и ријеч група.

Приликом давања назива органским једињењима морамо се придржавати следећих правила:
-         прво се одреди најдужи низ угљениковог атома и његов назив;
-          затим се одреди угљеников атом на коме је рачвање и број тог С-атома;
-           затим се одреди назив алкил групе бочног низа;
-     уколико се у бочном низу налазе двије или више истих алкил група испред њиховог назива ставља се рјечица ди, три, тетра, итд.
Примјер:
2 - метил - пропан
Задатак. Напиши структурне формуле следећих једињења: 2 - метил - пентан, 3,4 - диметил-хексан, 4 - етил- октан, 2 - етил - 4 - метал - нонан, 2 - етил - бутан.

Презентацију о изомерији можете погледати на следећем линку: https://drive.google.com/file/d/0B6BQi19FUcEoaUVsOTdncTlEdDA/view.


среда, 15. новембар 2017.

VIII - МОДЕЛ АТОМА ХЕМИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА

Драги осмаци,

У овом посту ћете пронаћи идеје и приједлоге како направити модел атома. 
Будите креативни и сами смислите начин на који ћете представити модел атома хемијског елемента којег сте добили за домаћи задатак.

Срећно са радом! :) 


Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-mjXi1b4PMo
https://www.youtube.com/watch?v=0cnWRorkhZY
https://www.youtube.com/watch?v=kLDE2aD5tig
недеља, 12. новембар 2017.

IX - ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ РАД


1. Ако је атомски (редни) број калцијума 20, а његов масени број је 40, израчунај број протона, електроа и неутрона у атому овог хемијског елемента.
 
2. Заокружи слово испред тачног одговора.
Жива је метал који се на собној температури  јавља  у:
а) чврстом агрегатном стању;
б) течном агрегатном стању;
в) гасовитом агрегатном стању.Корозији подлијеже:
а) алуминијум;
б) цинк;
в) гвожђе.3. Попуни празна мјеста у реченицама тако да буду тачне.
Елементи Ia групе Периодног система елемената се једним именом називају ______________ ________________ .
Метал који најбоље проводи електрицитет је ________________.
____________________ се примјењује у производњи шећера, хартије и стакла.
Метали IIa групе Периодног система елемената се једним именом називају ______________ ________________ .
Негашени (живи) креч је по хемијском саставу ________________. Сједињавањем живог креча са водом гради се гашени креч који је по саставу ____________________________.
Натријум се, због своје реактивности, у лабораторијама чува у течности која се назива __________________.

4. Општа својства метала су: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Напиши називе следећих једињења:
а)  CaSO4 _______________________          е) Fe (OH)3__________________________
б)  Na2O   _______________________           ф) MgCl2 ___________________________
в)  Al2O3________________________          

г) NaHCO3 _______________________       х) Al (OH)3__________________________
д)  MgO   _______________________            ц) CaCl2 ___________________________
ђ)  Fe 2O3________________________     

     
6. Напиши хемијске формуле следећих једињења:
a) чилска шалитра ________________;    е)  креда  ________________;
б) калијум (I) - оксид __________;           ж) калцијум - хидроксид _______________;
в) натријум - хидроксид ___________;      
г) сода бикарбона ________________;        з) доломит  ________________;
д) магнезијум (II) - оксид __________;       и) кречњак _________________;
ђ) бакар - хидроксид ___________;     
  
7. Заокружи ТАЧНО или НЕТАЧНО.
Сви метали су лоши проводници топлоте и електрицитета.   ТАЧНО    НЕТАЧНО
Међу металима има биогених елемената.     ТАЧНО     НЕТАЧНО
Алуминијум се убраја у тешке метале.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
Натријум  није реактиван хемијски елемент.  ТАЧНО  НЕТАЧНО
Боксит је једињење магнезијума.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
Гвожђе није магнетичан метал.   ТАЧНО    НЕТАЧНО
Стајањем на ваздуху, алуминијум се превлачи танким слојем оксида који га штити од корозије.     ТАЧНО     НЕТАЧНО
Метали су врста хемијских елемената.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
Натријум  је веома реактиван хемијски елемент.  ТАЧНО  НЕТАЧНО
Бакар (I) – оксид не реагује са водом.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
8. Хемијском једначином представи реакцију између:
а) магнезијума и кисеоника: _______________________________________________;
б) бакар (II)- сулфата и натријум – хидроксида: ________________________________________________________________________;
в) калцијум – хидроксида и угљен – диоксида: ________________________________________________________________________;
г) гвожђе (III) – хидроксида и хлороводоничне киселине: ________________________________________________________________________;
д)  натријума и воде: ____________________________________________________________;


ђ) натријума и кисеоника: _______________________________________________;
е) калцијум - оксида и воде: ________________________________________________________________________;
ж) калцијум – хидроксида и угљен – диоксида: ________________________________________________________________________;
з) алуминијум - хлорида и калијум - хидроксида: ________________________________________________________________________;
и)  натријума и воде: ____________________________________________________________;