Претражи овај блог

недеља, 11. март 2018.

VIII - ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ. ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ. САСТАВЉАЊЕ ФОРМУЛА ХЕМИЈСКИХ ЈЕДНАЧИНА

Хемијске ракције се представљају хемијским једначинама. Свака једначина мора бити изједначена – број атома сваког елемента мора бити исти са лијеве и десне стране стрелице, тј. број атома реактаната и производа реакције мора бити исти. Изједначавање се врши тако што се пишу коефицијенти (индекси се не смију мијењати).Примјер 1. Одредите коефицијенте у датој једнечини хемијске реакције.
C2H6 + O2 → CO2 + H2O
НАПОМЕНА: Када изједначавамо хемијску реакцију, елемент који нам се појављује на више мјеста с једне стране стрелице остављамо последњег за изједначавање.
C2H6 + 7/2O22CO2 + 3H2O /∙2
2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

На следећој слици можете видјети још пуно примјера. Одлична прилика за вјежбу! :)


субота, 10. март 2018.

IX - АЦИКЛИЧНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ

Ријеши укрштеницу:

1.      Најпознатији полихидроксилни алкохол, користи се за производњу козметичких производа;
2.      Функционална група алдехида и кетона;
3.      Карбоксилна киселина, у природи се налази у жаокама мрава, а може се наћи и у коприви;
4.      Шећер чијим алкохолним врењем настаје етанол;
5.      Органско једињење које се користи за производњу скидача лака за нокте;
6.      Карбоксилна киселина која настаје адицијом водоника на олеинску киселину;
7.      Засићена више масна киселина, главна компонента уља добијеног из палми;
8.      Једињење које настаје оксидацијом бутанола са благим оксидационим средствима, нпр. калијум – перманганатом;
9.      Функционална група карбоксилних киселина;
10.  Представник монокарбоксилних киселина, користи се као зачин;
11.  Хемијски елемент, поред угљеника и водоника, кога садрже сва ациклична једињења са кисеоником;
12.  Монохидроксилни алкохол, отрован, први члан хомологног низа алкохола;
13.  Настају у реакцији између карбоксилних киселина и изразитих метала;
14.  Производи реакције секундарних алкохола са благим оксидационим средствима;
15.  Гас који се издваја при реакцији карбоксилних киселина са изразитим металима;

16.  Наставак за алдехиде;субота, 03. фебруар 2018.

IX - ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ РАД

Срећно са учењем!


1. Заокружи тачан одговор:
Општа молекулска формула алкана је:
а) CnH2n;
б) CnH2n+2;
в) CnH2n-2;
 

2. Заокружи тачан одговор:
Алкани у својим молекулима садрже:
а) само једноструке ковалентне везе;
б) двоструке и троструке ковалентне везе;
в) само троструке ковалентне везе.
  

3. Допуни реченице:


Према начину везивања угљеникових атома, угљоводоници се дијеле на _______________ и __________________ , а према броју и врсти веза се дијеле на __________________ и ___________________.

Најједноставнији ароматични угљоводоник (арени) је ______________, а његова молекулска формула је ______________, док је његова структурна формула:
 
4. Тачност понуђеног исказа потврдити заокруживањем ТАЧНО или НЕТАЧНО.
Метан је лакши од ваздуха.    ТАЧНО      НЕТАЧНО
Етен је други члан хомологог низа алкена.            ТАЧНО      НЕТАЧНО
Толуен је ароматичан угљоводоник.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
Алкени су незасићени, ациклични угљоводоници.    ТАЧНО      НЕТАЧНО
Угљоводоници су једињења чији се молекули састоје од атома: угљеника и кисеоника.           ТАЧНО      НЕТАЧНО
Етин сагоријева чађавим пламеном.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
 
5. Рационалним структурним формулама представи следеће угљоводонике:
а) 3,3 – диметил – 1 - хептен        б) 4 – етил - декан     

в) 3 – метил – хексан                     г) 2 – пентин
 
6. Хемијском једначином представи:
а) сагоријевање бутана: _____________________________________________________
б) сагоријевање пропина: ___________________________________________________в) сагоријевање етана: ______________________________________________________
г) сагоријевање бутена: _____________________________________________________
 
7. У чему је разлика између засићених и незасићених угљоводоника?
 
8. Гдје се употребљава бензен?

9. 


Хемијским једначинама прикажи реакције супституције метана са хлором!

10.
Хемијским једначинама прикажи дјелимичну и потпуну адицију водоника на етин!

11. 
Које једињење има већу молекулску масу: бутан или 2 – метил пропан?

12. 
Израчунај процентни састав угљеника у молекули пропена.

13. 
Колико износи маса 112 dm3 метана, при нормалним условима?

14. 
Колику запремину заузима 348 грама бутана, при нормалним условима?