Претражи овај блог

недеља, 24. мај 2015.

VIII - НЕОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

KОНТРОЛНИ РАД 

НАПОМЕНА: Црвеном бојом су означена рјешења задатака.

Група А

1.      Заокружи слова испред тачних одговора.
Киселине су једињења:
а) која мијењају плави лакмус папир у црвену боју.
б) која настају у реакцији оксида метала са водом.
в) која реагују са већином метала, при чему се издваја водоник.
г) која настају у реакцији између метала и неметала.

2.      Заокружи ДА или НЕ:
 Водоник при сагоријевању реагује са кисеоником градећи воду уз ослобађање велике количине топлоте.                                                                                                           ДА   НЕ
 Сагоријевање дрвета је тиха/спора оксидација.                                                          ДА   НЕ
 Дестилована вода је сланог укуса.                                                                                ДА   НЕ
 Кисеоник  је гас без боје, мириса, укуса и подржава горење.                                    ДА   НЕ
3.      Шта су анхидриди база? Наведи бар један примјер.
Анхидриди база су оксиди метала који у реакцији са водом граде базе. Нпр. MgO.
4.      Уочи правилност и попуни табелу:

хемијски елемент
анхидрид киселине
назив киселине
хемијска формула киселине
N
 N2O5
азотна киселина 
HNO3 
 S
SO2
сумпораста кис.
H2SO3 
 P
 P2O5
фосфорна киселина 
H3PO4
 Валенца неметала у анхидриду киселине (оксиду неметала) и киселини је УВИЈЕК иста.

За први примјер у табели, било је потребно да знате да се киселина која садржи азот у свом саставу назива азотна киселина и њену хемијску формулу. Након тога је требало одредити валенце елемената азотне киселине. Када одредите валенце, видјећете да је валенца азота у азотној киселини +5. Значи, валенца азота и у оксиду мора бити +5. Оксиди су једињења елемената са кисеоником. И задатак ријешен. :)
5.      Напиши хемијске једначине електролитичке дисоцијације:
                     H2O
а) LiOH   ------------> Li+ + OH-
                     H2O
б) H2SO4   ------------> H+ + HSO4- ------>    H+ + SO4-                      
                     H2O
в) К2SO4 -------> 2K+ + SO4-


Да бисте успјешно ријешили овај задатак, потребно је да знате да хидроксиди (тј.базе) УВИЈЕК дисосују на негативан јон хидроксилне групр, ОН-. 
Киселине УВИЈЕК дисосују на позитиван јон водоника, Н+ и негативан јон киселинског остатка. Киселине су једињења која у свов саставу увијек имају бар један атом водоника.
6.      Допуни сљедеће реченице:
a)         Електролитичка дисоцијација је разлагање једињења са јонском и поларном ковалентном везом на јоне у присуству поларних молекула воде.
б)    Соли су једињења која у води дисосују на катјоне метала и анјоне киселинског остатка.
в)    Неутрализација је реакција између киселина и база.
г)    Оксидација је хемијска реакција између неког елемента и кисеоника, при чему настају оксиди.
7.      Повежи стрелицама киселине са називима њихових соли:
А (киселина)         Б (назив соли)
H2SO4                     нитрати   
HNO3                      сулфити             
H2CO3                     сулфати
                                карбонати
8.      Следеће реакције прикажи хемијским једначинама и изједначи их:
а) алуминијум + кисеоник → алуминијум (III)-оксид
4Al + 3O2 2Al2O3
Када год пишемо кисеоник у хемијским једначинама, пишемо га у облику двоатомног молекула, О2. Алуминијум (III)-оксид је једињење алуминијума са кисеоником (ОКСИДИ СУ ЈЕДИЊЕЊА НЕКОГ ЕЛЕМЕНТА СА КИСЕОНИКОМ), гдје је валенца алуминијума 3. Оксидациони број кисеоника је -2 и на основу тога ћемо написати хемијску формулу овог једињења.
б) магнезијум (II)-оксид + вода магнезијум – хидроксид
MgO + H2→ Mg(OH)2
Валенца магнезијума у оксиду и хидроксиду мора бити ИСТА, јер је магнезијум - оксид анхидрид ове базе.
в) цинк + хлороводонична киселина → водоник + цинк-хлорид
Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2
У реакцији метала са киселинама настаје водоник и со.
9.      Колико атома угљеника је изреаговало ако је при реакцији оксидације добијено 0.2 mola угљеник (IV) – оксида?
C       +                O2        →   CO
X                                          0.2mol
(1mol*6*1023 1/mol)              1 mol

x*1mol = 0.2 mol * 6*1023

X= 1.2*1023

10.  Kолико molova сумпор (IV)-оксида учествује у реакцији са довољном количином воде ако на крају настаје 2 mola сумпорасте киселине? 
SO2       +     H2O     →   H2SO3  
x                                     2mol
1mol                               1mol

x*1mol = 1mol*2mol


X= 2mol


Група Б


 1.      Заокружи ДА или НЕ:
  Дисање је тиха оксидација.                                                                                   ДА   НЕ
  Кисеоник се раствара у води.                                                                               ДА   НЕ
  Водоник је гас који не гори.                                                                                 ДА   НЕ
  Дестилована вода нема пријатан укус и није питка.                                             ДА   НЕ
 2.      Заокружи тачне одговоре.
Хидроксиди су једињења:
а) метала и хидроксидних јона.
б) оксида неметала и воде.
в) која боје плави лакмус папир у црвено.
г) која у воденом раствору дају ОН- јоне.
д) која се увијек растварају у води.

  3.      Уочи правилност и попуни табелу:

хемијски елемент
анхидрид базе
назив базе
хемијска формула базе
Mg
MgO 
 магнезијум-хидроксид
Mg(OH)2 
 Na
 Na2O
натријум-хидроксид
NaOH 
Fe
Fe2O3
гвожђе-хидроксид 
Fe(OH)3 

  4.      Шта су анхидриди киселина? Наведи бар један примјер.
Анхидриди киселина су ОКСИДИ НЕМЕТАЛА који у реакцији са водом граде киселине. Нпр. СО.

  5.      Напиши хемијске једначине електролитичке дисоцијације:
                         H2O
а) Ca(OH)2 ----------------> Ca2+ + 2OH-
                     H2O
б) HCl      --------------> H+ + Cl-                         
                        H2O
в) KNO3 --------------> К+ + NO3-
  6.      Допуни сљедеће реченице:
  a)      Разлагање једињења са јонском и поларном ковалентном везом на јоне у присуству поларних молекула воде је електролитичка дисоцијација.
   б) Водени раствори база увијек мијењају црвену боју лакмус папир у плаву боју.
  в) У присуству база (хидроксида) раствор фенолфталеина је розе боје, а у присуству киселина је безбојан.
 г) Оксиди су једињења елемената са кисеоником .
7.      Повежи стрелицама киселине са називима њихових соли:
А (киселина)         Б (назив соли)
H2SO3                     сулфити  
H3PO4                     карбонати             
H2SO4                     сулфати
                                фосфати
8.      Следеће реакције прикажи хемијским једначинама и изједначи их:
а) сумпор (IV)-оксид + вода → сумпораста киселина
SO2 + H2→ H2SO3
б) магнезијум + кисеоник → магнезијум (II)-оксид
2Mg + O2 → 2MgO
в) натријум (I)-оксид + вода → натријум - хидроксид
Na2O + H2→ 2NaOH

  9.      Колико атома магнезијума је изреаговало ако је при реакцији оксидације добијено  6 mola магнезијум-оксида? 
  2Mg      +        O2 →       2MgO
   X                                   6mol
 (2mol*6*1023 1/mol)         2mol

 X*2mol = 12*1023 *6mol

X= 36*1023


10.  Колико је мола хлороводоничне киселине потребно за потпуну неутрализацију 4.7g магнезијум-хидроксида?
2HCl + Mg(OH)2 →  2H2O + MgCl2