Претражи овај блог

субота, 03. фебруар 2018.

IX - ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ РАД

Срећно са учењем!


1. Заокружи тачан одговор:
Општа молекулска формула алкана је:
а) CnH2n;
б) CnH2n+2;
в) CnH2n-2;
 

2. Заокружи тачан одговор:
Алкани у својим молекулима садрже:
а) само једноструке ковалентне везе;
б) двоструке и троструке ковалентне везе;
в) само троструке ковалентне везе.
  

3. Допуни реченице:


Према начину везивања угљеникових атома, угљоводоници се дијеле на _______________ и __________________ , а према броју и врсти веза се дијеле на __________________ и ___________________.

Најједноставнији ароматични угљоводоник (арени) је ______________, а његова молекулска формула је ______________, док је његова структурна формула:
 
4. Тачност понуђеног исказа потврдити заокруживањем ТАЧНО или НЕТАЧНО.
Метан је лакши од ваздуха.    ТАЧНО      НЕТАЧНО
Етен је други члан хомологог низа алкена.            ТАЧНО      НЕТАЧНО
Толуен је ароматичан угљоводоник.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
Алкени су незасићени, ациклични угљоводоници.    ТАЧНО      НЕТАЧНО
Угљоводоници су једињења чији се молекули састоје од атома: угљеника и кисеоника.           ТАЧНО      НЕТАЧНО
Етин сагоријева чађавим пламеном.   ТАЧНО   НЕТАЧНО
 
5. Рационалним структурним формулама представи следеће угљоводонике:
а) 3,3 – диметил – 1 - хептен        б) 4 – етил - декан     

в) 3 – метил – хексан                     г) 2 – пентин
 
6. Хемијском једначином представи:
а) сагоријевање бутана: _____________________________________________________
б) сагоријевање пропина: ___________________________________________________в) сагоријевање етана: ______________________________________________________
г) сагоријевање бутена: _____________________________________________________
 
7. У чему је разлика између засићених и незасићених угљоводоника?
 
8. Гдје се употребљава бензен?

9. 


Хемијским једначинама прикажи реакције супституције метана са хлором!

10.
Хемијским једначинама прикажи дјелимичну и потпуну адицију водоника на етин!

11. 
Које једињење има већу молекулску масу: бутан или 2 – метил пропан?

12. 
Израчунај процентни састав угљеника у молекули пропена.

13. 
Колико износи маса 112 dm3 метана, при нормалним условима?

14. 
Колику запремину заузима 348 грама бутана, при нормалним условима?