Претражи овај блог

недеља, 19. јун 2016.

VIII - ПИТАЊА ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ

1.      Хемијски симболи! (Књига, стр. 36)
2.      Шта је хемија?
3.      Шта је експеримент?
4.      Правила рада у лабораторији.
5.      Прва помоћ у случају незгода у лабораторији.
6.      Шта је материја и који су видови материје?
7.      Шта је супстанца? Наброј неколико супстанци.
8.      Које су особине неке супстанце?
9.      Која су физичка својства супстанце и како их одређујемо?
10.  Шта су хемијска својства неке супстанце?
11.  Шта су физичке промјене супстанци?
12.  Шта су хемијске промјене супстанци?
13.  Шта су елементи, а шта једињења? Наброј неколико елемената и једињења.
14.  Шта су смјесе?
15.  Које су разлике између смјеса и једињења?
16.  Шта су раствори?
17.  Подјела раствора.
18.  Шта је растворљивост?
19.  Како одређујемо која је супстанца растварач у раствору?
20.  Поступци за раздвајање смјеса. Објаснити један поступак!
21.  Шта је анализа, а шта је синтеза?
22.  Како гласи Закон одржања масе?
23.  Шта је атом? Грађа атома.
24.  Шта је атомски, а шта масени број и како се означавају?
25.  Шта су изотопи?
26.  Шта је релативна атомска маса? Знати прочитати из Периодног система елемената релативну атомску масу за одређени хемијски елемент-
27.  Шта су групе, а шта периоде у Периодном систему елемената?
28.  Периодни систем елемената.
29.  Шта је хемијска веза? Које врсте хемијских веза постоје?
30.  Шта су молекули?
31.  Каква је то ковалентна хемијска веза, између којих атома и како се образује? Врсте ковалентне везе.
32.  Каква је то јонска хемијска веза, између којих атома и како се образује?
33.  Шта је релативна молекулска маса? Знати израчунавати релативну молекулску масу!
34.  Како гласи закон сталних односа маса?
35.  Шта је валенца неког хемијског елемента? Која је валенца кисеоника у хемијским једињењима?
36.   Водоник. Налажење у природи, физичке и хемијске особине, добијање и примјена.
37.  Кисеоник. Налажење у природи, физичке и хемијске особине, добијање и примјена.
38.  Шта је оксидација, а шта су оксиди?
39.  Вода.
40.  Шта су анхидриди киселина? Наведи примјер.
41.  Шта су киселине? Знати написати хемијске формуле најзначајнијих киселина?
42.  Шта су индикатори? Наведи примјер.
43.  Шта су анхидриди база? Наведи примјер.
44.  Шта су базе (хидроксиди)? Наведи примјер.
45.  Шта је електролитичка дисоцијација?
46.  Шта су соли? Подјела соли, према својој грађи.
47.  Шта је количинска концентрација? Која је њена мјерна јединица?
48.  Шта је масени удио?
49.  Шта је количина супстанце? Која је њена мјерна јединица?
50.  Шта је моларна маса и како се израчунава?

СРЕЋНО СА УЧЕЊЕМ! :)