Претражи овај блог

понедељак, 26. октобар 2015.

IX - НАГРАДНИ ЗАДАТАК

Ученик, који ми донесе ТАЧНО урађен задатак на час хемије биће адекватно награђен.
Срећно! :)

1. При добијању хидроксида у реакцији по 1g Ca и Mg потроши се:
   а) једнака количина воде
   б) различита количина воде
(Заокружи тачан одговор и потврдите рачунски).

Крајњи рок за предају задатка је 28. октобар 2015. године.

четвртак, 15. октобар 2015.

IX - УГЉЕНИК

ПЕТОМИНУТНА ПИСМЕНА ПРОВЈЕРА ЗНАЊА

Група А

     1.      Ако је масени број угљеника 12, а његов атомски број 6, израчунај број електрона у атому угљеника.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2.      Прецртајте нетачно у реченицама:
а) Угљеник (IV) – оксид је лакши/ тежи од ваздуха.
б) Угљеник (IV) – оксид са водом гради угљену киселину која је непостојано/ постојано једињење.
в)  Соли угљене киселине називају се угљати/ карбонати.
      3.      Шта је алотропија?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      4.      Које су физичке особине графита и зашто се употребљава?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
      5.      Koлико молекула угљеник (II) – оксида настане у реакцији сагоријевања 5 mola угљеника?


Група Б

      1.      Ако је масени број угљеника 12, а његов атомски број 6, израчунај број неутрона у атому угљеника.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2.      Заокружи  ТАЧНО или НЕТАЧНО.
а) У процесу дисања жива бића избацују угљеник (II) – оксид из организма.
    ТАЧНО      НЕТАЧНО
б) Угљеник (II) – оксид  је отрован гас, без боје, мириса и укуса.
    ТАЧНО     НЕТАЧНО
в) Угљена киселина настаје реакцијом угљеник (II) – оксида са водом.
    ТАЧНО    НЕТАЧНО
      3.      Које су алотропске модификације угљеника?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      4.      Које су физичке особине дијаманта и зашто се употребљава?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

      5.      Колико је грама угљеник (IV) – оксида  потребно за реакцију са водом, ако је настало 3 mola угљене киселине?

VIII - ЕЛЕМЕНТИ, ЈЕДИЊЕЊА И СМЈЕСЕ

ПЕТОМИНУТНА ПИСМЕНА ПРОВЈЕРА ЗНАЊА

Група А

     1.      Шта су елементи? Наведи бар три примјера елемената.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
     
     2.      Допуните следеће реченице:
а) Особине смјесе зависе од _______________ који улазе у њихов састав и _____________________ .
б) Гвожђе је ______________, а рђа његово _____________________ .
в) Да ли је нека супстанца елемент или једињење, хемичари одређују на основу _____________ промјена ових супстанци.
     
     3.      Заокружи ДА или НЕ.
Декантовањем се увијек добијају чисте супстанце.
ДА  НЕ
Кристализација је поступак којим се чврст састојак издваја из течног раствора.
ДА  НЕ
Дестилат настаје хлађењем паре течности.
ДА  НЕ 
        
     4.      Повежи дате примјере смјеса са одговарајућом врстом смјесе:
а) дим                           
б) шећер                                                   1) хомогена смјеса
в) смјеса пјеска и воде                            2) хетерогена смјеса
г) љуштура шкољке
д) зачин Ц (вегета)
е) сок

     5.      Поступци раздвајања смјеса су:
-          ___________________
-          ___________________
-          ___________________
-          ___________________

Објасни један поступак раздвајања смјеса и наведи примјер смјесе која се може раздвојити тим поступком!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Група Б

     1.      Шта су једињења? Наведи бар три примјера једињења.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

     2.      Допуните следеће реченице:
а) Елементи се из једињења могу добити ______________ промјенама.
б) Двије основне врсте чистих супстанци су ________________ и __________________.
в) Колико ће неки елемент имати једињења зависи од ____________________________________________________________________________ .

    3.      Поступци раздвајања смјеса су:
-          ___________________
-          ___________________
-          ___________________
-          ___________________
Објасни један поступак раздвајања смјеса и наведи примјер смјесе која се може раздвојити тим поступком!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    4.      Заокружи ДА или НЕ.
Раздвајање састојака смјесе се боље постиже цијеђењем него декантовањем.
ДА  НЕ
Дестилација је хемијска промјена.
ДА   НЕ
Двије течности које се потпуно мијешају, чије се температуре кључања знатно разликују, одвајају се кристализацијом.
ДА  НЕ

    5.      Повежи дате примјере смјеса са одговарајућом врстом смјесе:
а) смјеса уља и сирћета                                     1) хомогена смјеса
б) ваздух                                                              2) хетерогена смјеса
в) со
г) суви сунђер
д) смјеса шећера и воде
е) стакло
IX - МЕТАЛИ

Драги ђаци,

Почели смо са изучавањем МЕТАЛА. Да бисте боље схватили и научили градиво које је пред Вама, у овом посту можете погледати занимљиве хемијске огледе, који нам говоре о неким физичким и хемијским својствима метала, као и њихових једињења. 
Многе од ових огледа Ви већ и знате, јер смо их радили на часовима хемије, али како каже стара пословица: "Понављање је мајка знања."

Реакцију литијума, натријума и магнезијума са водом можете погледати на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=8Drc51PPAZM.

Реакција натријума са водом уз присуство фенолфталеина: https://www.youtube.com/watch?v=K5JfAXtHKS4.
>>> Шта је фенолфталеин?

Реакција калцијум (II) - оксида и магнезијум  (II) - оксида са водом: https://www.youtube.com/watch?v=qAuIszq9rJQ.

Реакција сагоријевања магнезијумове траке: https://www.youtube.com/watch?v=jgrN6eL6jxM.
>>> Како се назива једињење које настаје сагоријевањем магнезијума? Представите ову хемијску реакцију хемијском једначином?

Реакција магнезијума са топлом водом: https://www.youtube.com/watch?v=0-lMO3x7Rec.
>>> Шта смо доказали овим огледом? 

IX - НАГРАДНИ ЗАДАТАК!

Ученик, који ми донесе ТАЧНО урађен задатак на час хемије биће адекватно награђен.
Срећно! :)

1. Напишите једначину реакције између натријума и воде. Колика маса натријума је потребна да би се у реакцији са довољном количином воде добило 4g водоника и 160g натријум - хидроксида?

Крајњи рок за предају задатка је 16. октобар 2015. године.

субота, 10. октобар 2015.

VIII - РАСТВОРИ

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ВЈЕЖБАЊЕ

1. Допуните реченице.
Раствор је __________________________________________________________.
Компоненте раствора су ____________________________________________________.
Ако су компоненте раствора истог агрегатног стања, растварач је _______________________________________________________.
Ако су компоненте раствора различитог агрегатног стања, растварач је _______________________________________________________.
Најчешћи растварач у природи је ____________________________________________.

2. Подвуците растварач у следећим примјерима раствора:
95 g воде и 5 g шећера,
30 g воде и 70 g алкохола,
20 g воде и 80 g сирћетне киселине.

3. Растворљивост супстанце износи 56g. Израчунати колико је грама воде потребно за растварање 20 g те супстанце.

4. Израчунати растворљивост супстанце ако се у 45 g раствора налази 13g супстанце.

уторак, 06. октобар 2015.

IX - УГЉЕНИК, C


Налажење у природи
Угљеник и његова једињења су веома распрострањени у природи. Налазе се у
– дрвету,
– нафти, земном гасу,
– природним угљевима,
– биљном и животињском свету,
– графиту, дијаманту, фулерену,
– ваздуху,
– стенама и минералима.
У слободном стању угљеник се може наћи у три кристална облика – графит, дијамант и фулерен.
 
Физичке особине

Графит

– чврста супстанца, црне боје;
– веома је мек, оставља траг на папиру;
– добар проводник топлоте и електрицитета;
– тешко се топи, а лако сагорева;
– не раствара се у води. 

Дијамант
– чврста супстанца, без боје;
– одликује се великом тврдоћом;
– не проводи топлоту и електрицитет;
– не раствара се у води.Фулерен
– садржи 60 атома у молекулу;
– његов молекул има облик фудбалске лопте.

Поред кристалних облика угљеника постоје и аморфни облици.
Главне врсте аморфног угља су: чађ, кокс, активни, животињски и дрвени угаљ. Они се користе за уклањање отрова мириса и боја, као и за пречишћавање воде.

Хемијске особине
– Живи свет је свет угљеникових једињења. Грађа атома угљеника омогућава огроман број комбинација између самих атома угљеника, као и са атомима других елемената. Угљеникова једињења изучавају органска хемија и биохемија.
– Постоји релативно мали број неорганских једињења.
– Угљеник гради два оксида:

СО угљеник(II)-оксид
СО2 угљеник(IV)-оксид

1. Сагорjевањем угљеника настаје угљеник(II)-оксид:

       2С     +    О2     →     2СО

– СО је гас без боје, укуса и мириса;
– веома је отрован;
– налази се у вулканском гасу;
– настаје непотпуним сагоревањем бензина у моторима.

2. Сагорjевањем угљеник(II)-оксида настаје угљеник(IV)-оксид

    2СО    +     О2      →     2СО2   

– СО2 је састојак ваздуха, налази се у  природним минералним водама и у вулканском гасу;
– у природи настаје као производ тихе оксидације многих органских супстанци. Жива бића га  избацују у процесу дисања;
– ако се угљеник(IV)-оксид сабије на малу запремину и при ниским температурама он прелази у течно стање. При наглом испаравању се хлади и прелази у чврсто стање – суви лед.
Добијање угљен - диоксида: https://www.youtube.com/watch?v=6pSGRLyUB9I.
3. Угљеник(IV)-оксид се добро раствара у води и при томе се добија угљена киселина:

       СО2    +     Н2О     →     Н2СО3

– Н2СО3 је нестабилно једињење и лако се распада на воду и угљеник(IV)-оксид;
– соли Н2СО3 се називају КАРБОНАТИ.

Примјена
– графит за прављење оловки и електрода, као мазиво;
– дијамант за сечење тврдих предмета, као накит;

– СО2  за гашење пожара, за газирана пића.
Чоколада садржи фенилетиламин, исту супстанцу коју наш организам производи када смо заљубљени.